Współpraca

Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach dla zapewnienia integracji pacjentów ze społecznością lokalną współpracuje z: rodzinami podopiecznych, Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Gorlicach, Oddziałem Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, Szkołą Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach, Gorlickim Centrum Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy w Gorlicach, organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych, Gorlickim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.