Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie:
Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 100) oraz  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. ) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję,  że:
– administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31,
– dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  w celu realizacji zadań  statutowych Stowarzyszenia,
– odbiorcami danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
– każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych,
– każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 roku
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań.