O nas

Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach powstał w październiku 2003 roku, działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. z późn. zm.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy – typ A,B.

Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym. Obejmuje on swoją działalnością teren Powiatu Gorlickiego. Prowadzony jest przez niepubliczny podmiot, jakim jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja w Bieczu.

Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach przeznaczony jest dla osób, które z powodu przebytych kryzysów psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej, a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego. Takich ról, które wiążą się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, ról pełnionych w procesie edukacji, podczas zatrudnienia oraz wynikających z troski o sprawy wiążące się z materialnymi podstawami egzystencji, których podopieczni uczą się właśnie w czasie terapii.

Po wstępnej ocenie sytuacji pacjenta opracowuje się i wdraża indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego. W realizacji tego planu, czynny udział bierze uczestnik zajęć. Plan dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych pacjenta, jego koordynację powierza się asystentowi prowadzącemu.

Zgodnie z planem ramowym zajęcia terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach są organizowane przez cały tydzień w godzinach 7.30-16.30.

Każdy przyjęty na terapię pacjent, może korzystać w ciągu dnia z tej proponowanej formy terapii zgodnie ze swoimi talentami, możliwościami i zainteresowaniami. Oprócz zajęć w pracowniach – podopieczni są zobowiązani do wyboru terapii grupowej.

budynek2 budynek1