Formy pomocy terapeutycznej

Świadczymy następujące formy pomocy terapeutycznej:

 1. TERAPIA ZAJĘCIOWA W PRACOWNIACH
  – pracownia plastyczna
  – pracownia rękodzieła artystycznego
  – pracownia komputerowa
  – pracownia kulinarna
  – pracownia kulturoterapii z zajęciami muzycznymi
  – pracownia rehabilitacji ruchowej

 2. ZAJĘCIA TRENINGOWE

– trening kulinarny 
trening budżetowy
trening porządkowy – utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach  
trening higieny osobistej  i samoobsługi 
trening gospodarczo – techniczny obejmujący naukę samodzielnego wykonywania prostych czynności naprawczych w obrębie gospodarstwa domowego, znajomość obsługi podstawowych narzędzi, dbania o rośliny domowe i ogrodowe, obsługi i konserwacji narzędzi i sprzętu domowego użytku
trening interpersonalny i rozwiązywania problemów – kształtowanie pozytywnych relacji  uczestnika z osobami z najbliższego otoczenia, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
trening  funkcji poznawczych 
trening umiejętności spędzania czasu wolnego rozwijający zainteresowania, w tym wyjścia do instytucji kulturalnych, wycieczka krajoznawcza, imprezy integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z innych placówek, turnieje sportowe i konkursy wiedzy, czytelnictwo literatury, audycje radiowe i telewizyjne, internet
trening z zakresu aktywizacji zawodowej obejmujący edukację personalną i zawodową uczestników, pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, znajdowanie ofert pracy, spotkania z pracodawcami, współpraca z Urzędem Pracy, wyjścia do zakładów pracy
i instytucji w celu zapoznania z warunkami pracy w różnych branżach, pomoc w przygotowaniu własnego CV, listu motywacyjnego, pism urzędowych oraz podań, zapoznanie z podstawami prawa pracy oraz zasadami zatrudniania osób niepełnosprawnych, nauka autoprezentacji, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą

2. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

– indywidualna  praca terapeutyczna w oparciu o indywidulany plan postepowania wspierająco-aktywizującego, obejmujący cztery podstawowe zakresy: osobisty, rodzinny, zawodowy i środowiskowy. Terapeuta prowadzący koordynuje realizację planu, który podlega omówieniu i weryfikacji co 6 miesięcy przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący

– rozmowy indywidualne z terapeutą prowadzącym

– społeczność terapeutyczna
– psychoterapia grupowa
– psychoedukacja
– psychorysunek
– biblioterapia
– zajęcia z dietetyki
– choreoterapia
– muzykoterapia
– teatroterapia
– zajęcia relaksacyjne
– zajęcia na basenie
Poradnictwo psychologiczne – indywidualne porady psychologiczne dla uczestników, członków rodzin

Poradnictwo socjalne:

– pomoc dla uczestników i opiekunów w załatwianiu bieżących spraw urzędowych

– współpraca z ośrodkami pomocy społecznej

– pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia

Grupa wsparcia dla rodzin
Zajęcia dla klubowiczów:
 udział w terapii zajęciowej, grupa wsparcia dla klubowiczów, indywidualne poradnictwo psychologiczne

Zajęcia superwizyjne dla zespołu wspierająco-aktywizującego